1            Agricultura

Condiţiile geografice şi climaterice ale zonei au determinat locuitorii să practice o serie de activităţi predominant agricole cum ar fi: cultivarea plantelor şi creşterea animalelor. Comuna deţine o bază economică cu profil agrar.

Suprafaţa administrativ teritorială este de  6725,87 ha din care teren intravilan 682,78 ha şi teren extravilan 6043,09 ha.  Suprafaţa agricolă a comunei ILva Mare este de 4110 ha 

CATEGORIA

SUPRAFATA HA

Teren arabil

442

Păşuni

1103

Fâneaţă naturală

1738

Vii

0

Livezi

1

Păduri

3022,87

Ape

7

Drumuri

154

Construcţii

26

Neprouctiv

232

Total

6482

 

Suprafaţa agricolă a comunei este împărţită în aproximativ 830 exploataţii agricole individuale, care au o suprafaţă medie de  4 ha teren agricol.

Potenţialul agricol de la nivelul comunei este preponderent destinat dezvoltării zootehniei.

2. Producţia vegetală

Cea mai mare parte din teritoriul agricol este cultivat cu cartofi , urmând cultura plantelor de nutreţ. Agricultura constituie ramura de bază a economiei, dezvoltându-se , cultura  cartofului,  precum şi zootehnia.

Producţia agricolă este organizată în exploataţii familiale. Situaţia suprafeţelor cultivate  la principalele culturi din 2013 se prezintă astfel:

CULTURA

SUPRAFEŢE CULTIVATE (HA)

Cartofi

280

Plante de nutret

152

Porumb

28

 

 supr

 

3. Pomicultură, legumicultură

În ceea ce priveşte pomicultura , aceasta se practică pe o suprafaţă mica, pentru consumul propriu si in special in apropierea gospodariilor populatiei , iar legumicultura de asemenea  pe o suprafaţă mica pentru consumul propriu , in medie de 1 ar pe fiecare gospodarie.

4. Zootehnia

O contribuţie importantă la dezvoltarea zootehniei în comuna Ilva Mare o are suprafaţă mare de păşune existentă de 1103 ha si fânete de 1738 ha. Potenţialul agricol de la nivelul comunei este preponderent destinat dezvoltării zootehniei.

Datorită faptului  că populaţia comunei este îmbătrânită şi sectorul zootehnic înregistrează un regres, se preconizează ca în perioada următoare să se constituie asociaţii agricole, care să comaseze parţial terenul agricol.

Efectivul de animale se prezintă astfel:

CATEGORIA

NUMĂR

Păsări

8800

Bovine

2075

Ovine

2850

Porcine

1760

Cabaline

210

 

Pentru a se ajunge la un standard european de dezvoltare, la nivelul comunei Ilva Mare se pot înfiinţa complexe agrozootehnice, puncte de colectare şi prelucrare a produselor animaliere.

5 Piscicultură

Există o suprafaţă nesemnificativa de  luciu de apă  pentru piscicultură , potentialul este redus , fiind necesare investitii semnificative pentru dezvoltarea acestui sector.